CAREER

รายละเอียดงาน

1.ประสานงาน และติดตามงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.บริการด้านการขาย ประจำบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ  30 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,มีความละเอียดรอบคอบ และมีความตั้งใจในการทำงาน

4.ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายหรือด้านบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

+JOIN US

รายละเอียดงาน

1.ทำใบเสนอราคา

2.ประสานงานติดต่อส่วนราชการ

3.บันทึกข้อมูล

4.จัดเก็บเอกสาร

5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง  อายุ 30 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป

3.มนุษย์สัมพันธ์ดี,ประสานงานกับผู้อื่นได้

4.สามารถใช้ Microsoft Office  ได้อย่างดี

5.มีความละเอียดรอบคอบ,ขยันและตั้งใจในการทำงาน+JOIN US

รายละเอียดงาน

1.งานประจำ

2.ดูแลลูกค้าเก่า และสร้างลูกค้าใหม่ในเขตที่มีความรับผิดชอบแต่ละส่วนทั่วประเทศ

3.มีเจ้าหน้าที่และผู้จัดการเฉพาะด้านคอยให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

4.มีทีมงานฝ่ายวิศวกรฯ คอยบริการหลังการขาย

5.เป็นงานที่ได้รับความรู้ในหลายๆ ด้าน และมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตสูง รวมไปถึงมีการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 25-35 ปี

3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

6.สามารถเดินทางติดต่องาน ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

7.มีความอดทนและความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบอยู่

8.มีความขยัน รักงานขาย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง และต้องการความก้าวหน้าในอนาคตสูง

9.มีประสบการณ์ขายสินค้าแบบบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

+JOIN US

รายละเอียดงาน

1. งานประจำ

2. ดูแลลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ในเขตที่มีความรับผิดชอบแต่ละส่วนทั่วประเทศ

3. มีความขยัน , รักงานขาย , ซื่อสัตย์ , มีความรับผิดชอบสูง และต้องการความก้าวหน้าในอนาคตสูง

4. มีเจ้าหน้าที่่และผู้จัดการเฉพาะด้านคอยให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

5. มีทีมงานฝ่ายวิศวฯ คอยบริการหลังการขาย

6. เป็นงานที่ได้รับความรู้ในหลายๆด้านและมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตสูง รวมถึงมีการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง

2.อายุ 25 - 35 ปี

3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

4.สำเร็จการศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมหรืออื่นๆ เช่น สาขาเครื่องกลไฟฟ้า , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทางด้านนี้

5.ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

6มีประสบการณ์ในด้านงานขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.ถ้ามีประสบการณ์ขายหรือเคยประสานงานกับหน่วยงานราชการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

9. สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

+JOIN US

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง

2.ประสานงาน และติดตามงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.งานด้านเอกสาร

4.ประสานงานแทนผู้จัดการกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 28 - 38 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วย/เลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, กระตือรือร้น, ขยัน และซื่อสัตย์

6.มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และต้องการความก้าวหน้าในอนาคต

8.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี

+JOIN US