ผลงานของเรา

ประกอบไปด้วยสถานีต่างๆ ดังนี้
1. FAS-Distributing Station
2. FAS-Robot Drilling Station
3. FAS-Vision Station
4. FAS-Testing Station
5. FAS-Sorting Station

บ. ออโตเฟ็กซิเบิ้ล แอ็ดว้านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด http://www.autoflexible.com/
บ. บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั้น จำกัด http://www.btacia.co.th