ผลิตภัณฑ์

2.3 COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEM ( ED-CIM