ผลิตภัณฑ์

2.2 FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM ( ED-FMS-1 )